Wspomaganie i integracja

 

Człowiek potrzebuje człowieka, żeby być człowiekiem -Johannes Robert Becher

Na czym polega integracja w naszej szkole?

Integracja w naszej szkole polega na wspólnym uczeniu się młodzieży o różnej sprawności psychofizycznej, na ich wspólnym spędzaniu przerw, rozmowach, organizowaniu i uczestnictwie w imprezach, sprzeczkach i konstruktywnym rozwiązywaniu problemów, odnoszeniu sukcesów i radzeniu sobie z porażkami,  na uczestnictwie w życiu szkoły.

Dlaczego warto wybrać klasę  integracyjną?

Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:

·         mała liczba uczniów w klasie (max 20 osób);

·          diagnozowanie potrzeb każdego ucznia, opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;

·         dostosowanie wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia,

·         innowacyjne metody realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych;

·         zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, logopedyczne, zajęcia z psychologiem szkolnym;

·          integracja uczniów niepełnosprawnych i pełnosprawnych w naturalnym środowisku rówieśniczym;

·         nauka nawiązywania prawidłowych kontaktów i relacji z rówieśnikami, wzajemne wspieranie się;

·         wykształcenie u wszystkich uczniów postaw tolerancji, akceptacji, szacunku, otwartości na innych;

·         zdrowa  rywalizacja;

·         przygotowanie do przyszłego, samodzielnego włączania się w życie społeczne;

·         wyrabianie nawyku samodzielnego dążenia do rozwijania swoich umiejętności i zdolności;

·         opieka pedagogiczno-psychologiczna;

·         opieka medyczna w osobie pielęgniarki szkolnej.

Dzięki integracji:

·         uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w szkole masowej, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia, mają  motywację do pokonywania barier;

·         sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i poznania trudności niepełnosprawnych rówieśników, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania ich zalet, możliwości, uczą się od niepełnosprawnych kolegów i koleżanek wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia;

·         nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem z trudnościami psychofizycznymi, zdobywają nowe doświadczenia, stają się bardziej wrażliwi, cierpliwi, wyrozumiali;

·         rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości, zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

Organizacja pracy w klasach integracyjnych:

1.  W klasie integracyjnej realizowany jest  taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie. Realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.

2.  W przypadku uczniów niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco dostosowywany przez pedagoga specjalnego współpracującego z nauczycielem przedmiotu, co do ważności i przydatności treści. W ten sposób realizowane zagadnienia, metody oraz formy pracy  są odpowiednie do indywidualnych potrzeb i możliwości młodzieży niepełnosprawnej.

3.  W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych.

4.  Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

5.  Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i socjoterapeutyczne prowadzone przez pedagoga specjalnego, logopedę i psychologa.

System  oceniania  w klasach  integracyjnych:

1.  System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

2.  Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.

3.  Oceniając uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego  nauczyciele uwzględniają postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

 
Zespół ds. Integracji
Pedagodzy specjalni,wspomagający, terapeuci pedagogiczni, socjoterapeuci:

Marzanna Szymborskaprzewodnicząca Zespołu ds. Integracji
Justyna Baryga
Kalina Dobrzelewska
Izabela Górska
Katarzyna Jurek
Bernarda Kocielnik
Mariola Małecka
Marta Mazur
Anna Roś
Magdalena Szymańska- Kuszyńska
Justyna Wojdziak

Pedagog szkolny:
Ewa Katarzyna Marciniak

Psycholog szkolny:
Aleksandra Dębska

Logopeda:
Justyna Baryga
Monika Malicka