PEDAGOG / PSYCHOLOG

Pedagog szkolny

p. Ewa Marciniak

godziny pracy:


 Psycholog szkolny
p. Aleksandra Dębska 

godziny pracy: