REGULAMIN PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU ”ERASMUS+”
”Boundary Breaking European Dance Connection” (BBEDC)

Projekt realizowany jest ze środków unijnych.

1. Uczestnikiem projektu ”Erasmus+” może zostać każdy uczeń Zespołu Szkół nr 26 spełniający opisane poniżej kryteria.

2. Odpowiedzialność za nabór uczestników powierza się Komisji, w skład której wchodzą:
– dyrektor,
– koordynatorki projektu,
– członkowie zespołu do spraw współpracy z zagranicą.

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pisemna zgoda rodziców. Odpowiednie wnioski pobiera się u koordynatorek projektu.

4. Do zadań Komisji należy weryfikacja złożonych wniosków, ocena zaangażowania w działania projektowe oraz przyznanie punktów za poszczególne kryteria wymagań w ogłaszanych konkursach szkolnych.

5. Decyzje Komisji zapadają na podstawie aktywności w działaniach projektowych i/lub liczby punktów uzyskanej przez uczestnika projektu. Przy tej samej liczbie punktów werdykt zapada większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga dyrektor.

6. Ani rodzice, ani uczniowie nie mają możliwości decydowania o wyborze kraju, do którego wyjedzie dziecko. Wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich odbywają się w terminie i kolejności określonej harmonogramem wyjazdów. W przypadku niewywiązywania się z powierzonych obowiązków lub braku zaangażowania ucznia w projektowe działania lokalne Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wyjazdu zagranicznego dla takiego ucznia lub całkowite wykluczenie z listy osób wyjeżdżających do szkoły partnerskiej.

7. Uczniowie biorący udział w projekcie powinni posiadać dowód osobisty lub paszport oraz kartę EKUZ (NFZ).

8. Przed wyjazdem do kraju partnerskiego organizowane będą spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na mobilności, które będą miały na celu podanie szczegółów wyjazdu ( plan wizyty, program itp.)

9. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce wybrany zostanie uczeń z listy rezerwowej.

10. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp. ) ponoszą rodzice/opiekunowie prawni ucznia.

11. Kryteria naboru :
– wysoka kultura osobista, zachowanie min. dobre
– komunikatywna znajomość języka obcego
– aktywność w lokalnych działaniach projektowych
– zdobywanie punktów za udział w konkursach
Konkursy obowiązujące przed danym wyjazdem ogłaszane są na stronie internetowej szkoły (zakładka: PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE) oraz na tablicy ERASMUS+ w szkole. Działania lokalne ogłaszane są w czasie cotygodniowych zebrań zespołu uczniowskiego Erasmus+. Szczegółowe regulaminy konkursów wraz z punktacją będą zamieszczone na tablicy informacyjnej ERASMUS+ ( dolny korytarz ).

12. Pełna lista uczestników biorących udział w projekcie zostanie opublikowana na tablicy informacyjnej ERASMUS+.

13. Komisja zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.