– Aktualności

Z radością informujemy, że Aleksandra Kamila Uliasz, uczennica klasy 1FG,  godnie reprezentuje naszą szkołę angażując się aktywnie w działalność Polskiego Czarnego Krzyża, Towarzystwa Opieki nad Cmentarzami Wojennymi, Społecznego Opiekuna Zabytków.

Ola bierze udział w w wielu inicjatywach patriotycznych, kulturalnych i historycznych. Pomaga kombatantom, opiekuje się mogiłami, współorganizuje uroczystości upamiętniające walkę żołnierzy Armii Krajowej i Związku Walki Zbrojnej.  Corocznie, podczas kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, reprezentuje sztandar pod pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Powązkowskim. Przygotowała wystawę o Powstaniu Warszawskim  w izbie pamięci PCzK.

Jesteśmy bardzo dumni z postawy Oli, życzymy dalszych sukcesów.

uczeń wypełnia arkusz egzaminacyjny

Ministerstwo Edukacji Narodowej na swojej stronie zamieściło wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

WYTYCZNE NA EGZAMIN (najważniejsze punkty)

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych.
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety
  • podchodzi do niego egzaminator,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 13. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  • 3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  • 4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 14. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Na podanej wyżej stronie MEN można też odnaleźć wytyczne dotyczące konsultacji oraz zajęć rewalidacyjnych

LXIX Liceum

LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
Wszystkie prawa zastrzeżone

Deklaracja dostępności

Jak do nas trafić

Back to top