Deklaracja dostępności Strony internetowej LXIX Liceum Ogólnokształcącego

LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej LXIX Liceum Ogólnokształcącego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – Dokumenty szkoły umieszczane w formacie PDF (statut szkoły, wykaz podręczników)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Jaroszek.
 • E-mail: dyrektor@lo69.pl
 • Telefon: (022) 822 99 89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie
 • Adres: LXIX Liceum Ogólnokształcące
  z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944

  ul. S. Skarżyńskiego 8
  02-377 Warszawa

 • E-mail: sekretariat@lo69.edu.pl
 • Telefon: (022) 822 99 89

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie zlokalizowana jest w dwóch budynkach połączonych łącznikiem.

LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi ul. S. Skarżyńskiego 8, 02-377 Warszawa budynek szkoły

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne, które znajduje się od ul. S. Skarżyńskiego oraz wejście boczne znajdujące się od strony wewnętrznego parkingu szkoły. Wejście boczne jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. Wyposażony jest  on w wewnętrzną windę umożliwiającą dostęp do każdej kondygnacji.

Toaleta damska i męska dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Osoby niepełnosprawne mają umożliwiony dostęp do każdej sali lekcyjnej, gabinetów terapeutycznych,  dyrektora, pedagoga, logopedy oraz do stołówki szkolnej.

Na parkingu przed wejściem bocznym znajdują się dwa miejsca dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi ul. S. Skarżyńskiego 8, 02-377 Warszawa budynek hali sportowej

Do budynku hali sportowej prowadzi wejście wyposażone w podjazdy dla wózków,  zlokalizowane od strony wewnętrznego dziedzińca placówki.

W budynku znajdują się dwie kondygnacje. Do każdej z nich można dostać się przy pomocy wewnętrznej windy.

Toaleta damska i męska dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze. Szatnia dla niepełnosprawnych  z dostosowanym węzłem sanitarnym znajduje się na parterze, w korytarzu obok hali sportowej.

Osoby niepełnosprawne mają umożliwiony dostęp do hali sportowej oraz sal gimnastycznych, gabinetu pedagogów oraz glottodydaktyki.

Na parkingu zlokalizowanym obok hali sportowej  znajdują się dwa miejsca dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

Do budynku hali sportowej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aktualnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.