Spotkania z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 w Warszawie w naszej szkole.

Zapraszamy Uczniów i Uczennice klas drugich na spotkania indywidualne z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 w Warszawie,  Panią  Bożeną Fronczek. Spotkania będą odbywać się w każdą środę, w miesiącu czerwcu, w godz. 10.00 -12:30 w pokoju pedagoga szkolnego. Pierwsze spotkanie 02.06.2021r.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

W LXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

I. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do poziomu i kierunku kształcenia, wyboru zawodu. System określa rolę i zadania nauczycieli w ramach rocznego planu działania, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Doradztwo zawodowe jest częścią programu wychowawczego.

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325).

II. Osoby odpowiedzialne za realizację WSDZ :

 1. dyrektor szkoły oraz nauczyciel  wyznaczony przez dyrektora, pełniący również funkcję koordynatora ds. doradztwa zawodowego;
 2. wychowawcy klas oraz  nauczyciele poszczególnych przedmiotów, przede wszystkim przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, informatyki i bibliotekarz, pedagodzy, psycholog wchodzący w skład szkolnego  zespołu ds. doradztwa zawodowego

III.  Cele programu WSDZ

 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji
  i doradztwa zawodowego w szkole.
 2. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych.
 3. Poznawanie przez młodzież  własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej.
 4. Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów kariery edukacyjno- zawodowej.
 5. Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych.
 6. Inspirowanie młodzieży do poznawania kierunków kształcenia i wymagań edukacyjnych w szkołach wyższych.
 7. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych.
 8. Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia.
 9. Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej.
 10. Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka.
 11. Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru dalszej drogi edukacyjnej i właściwej szkoły wyższej.
 12. Włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.
 13. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie szkoły.
 14. Stała współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną – kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno- pedagogicznych
 15. Prowadzenie diagnozy środowiska szkół wyższych, szkół policealnych i dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb uczniów oraz do zmian na rynku pracy.

IV. Cele szczegółowe:

1. Wobec uczniów:

 • wdrażanie uczniów do samopoznania (określenie swoich zainteresowań, uzdolnień) ;
 • kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron
 • wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów (kształtowanie automotywacji);
 • planowanie własnego rozwoju ;
 • konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów ;
 • określenie zgodności predyspozycji uczniów z realizowanym kierunkiem kształcenia ;
 • poznawanie możliwych form zatrudnienia;
 • zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących poszukiwaniu pracy ;
 • zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji ;
 • zdobycie umiejętności przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej ;
 • rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy ;
 • analiza potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy ;
 • przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, bezrobocie;
 • kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego ;

2. Wobec rady pedagogicznej

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie  ze statutem szkoły;
 • określenie priorytetów dotyczących orientacji i informacji zawodowej w ramach programu wychowawczego szkoły na każdy rok nauki;
 • realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika, zawartych w programie wychowawczym szkoły
 • dentyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy .

3. Wobec rodziców:

 • prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów;
 • zajęcia psychoedukacyjne służące wspomaganiu rodziców w procesie; podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły;
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa na różnych jego poziomach;
 • indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.

Anna Jaroszek