NOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) zostają ogłoszone nowe terminy postępowania rekrutacyjnego , a także składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych:

 1. od 15 czerwca do 10 lipca  kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach jej  pracy;
 2. od 26 czerwca do 10 lipca  kandydaci uzupełniają wniosek o świadectwo ukończenia szkoły;
  W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanym terminie, kandydat nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. od 31 lipca do 4 sierpnia  kandydaci uzupełniają  wniosek o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz mają możliwość  zmiany wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować;
 4. 12 sierpnia 2020 r  komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 5. od 13 sierpnia do 18 sierpnia zakwalifikowani kandydaci, umieszczeni na listach do przyjęcia, składają  potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole w formie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
  W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostaje przyjęty do szkoły.
 6. 19 sierpnia 2020r. do godz.14.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA I DODATKOWA

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

 1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych,tzn do 22 sierpnia 2020r, rodzic kandydata  może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 
  z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
 3. Rodzic lub prawny opiekun kandydata  może wnieść do dyrektora  szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia  Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
  o którym mowa w ust. 3, w terminie do 3 dni od dnia jego otrzymania. Na wydane przez Dyrektora rozstrzygnięcie kandydatowi  przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego.

www.gov.pl/web/edukacja