HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

                                                  TERMINARZ DLA KANDYDATA

Od 16 maja do 20 czerwca 2022r. (z wyłączeniem sobót i niedziel oraz 16 i 17 czerwca 2022)w godz 9.00-15.00  kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej wraz z dokumentami podpisanymi przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna,
Od 16 maja do 30 maja 2022r. w godz 9.00-15.00  kandydaci składają wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego
2 czerwca 2022r. I termingodz.15.00 dziewczęta
godz.16.30 chłopcy
kandydaci do oddziału sportowego przystępują do prób sprawności fizycznej;  zbiórka dla wszystkich kandydatów-wejście główne do Hali Sportowej przy ul. Skarżyńskiego 8
9 czerwca 2022r. II termingodz.15.00termin prób sprawności fizycznej dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić w I terminie; zbiórka dla wszystkich kandydatów-wejście główne do Hali Sportowej przy ul. Skarżyńskiego 8
15 czerwca 2022r. I termin   8 lipca 2022r. II termin  godz. 15.00komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, można  je sprawdzić w szkole lub w elektronicznym systemie
od 24 czerwca do 13 lipca 2022r.24 czerwca w godz. 12.00-15.00 od 27 czerwca do 13 lipca w godz 9.00-15.00  kandydaci uzupełniają wniosek o kopię świadectwa ukończenia szkoły i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty poświadczone za zgodność z oryginałem, kandydaci mają także możliwość zmiany wniosku,
20 lipca 2022rgodz. 12.00komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
od 21 lipca do 27 lipca 2022r.w godz 9.00-15.00  zakwalifikowani kandydaci, umieszczeni na listach, składają  potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole w formie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz kwestionariusz osobowy i zgodę na przetwarzanie danych i wizerunku, kartę zdrowia, 2 zdjęcia, opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie,
28 lipca 2022r.do godz.14.00Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  

od 1 do 3 sierpnia 2022rw godz. 9.00-15.00                   kandydaci składają wnioski o przyjęcie do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie
5 sierpnia 2022r.godz. 10.00kandydaci do oddziału sportowego przystępują do prób sprawności fizycznej;  zbiórka dla wszystkich kandydatów-wejście główne do Hali Sportowej przy ul. Skarżyńskiego 8
12 sierpnia 2022rgodz. 12.00komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej
od 16 do 18 sierpnia 2022r.w godz. 9.00-15.00                   kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz kartę zdrowia, 2 zdjęcia, kwestionariusz ucznia, zgodę na przetwarzanie danych ucznia, opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie
 19 sierpnia 2022r.godz. 14.00Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

  1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
    i kandydatów nieprzyjętych, tzn do 2 sierpnia w postępowaniu rekrutacyjnym zasadniczym i 26 sierpnia w postępowaniu uzupełniającym  rodzic kandydata  może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
  3. Rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
    o którym mowa w ust. 3, w terminie do 3 dni od dnia jego otrzymania. Na wydane przez Dyrektora rozstrzygnięcie kandydatowi przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego.

Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji :

https://warszawa.edu.com.pl