HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TERMINARZ DLA KANDYDATA

od 17 maja do 21 czerwca 2021r.

( z wyłączeniem sobót

i niedziel oraz 3 i 4 czerwca )

w godz. 10.00-14.00

oraz elektronicznie

kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach jej pracy;

od 25 czerwca

do 14 lipca 2021r.

25 czerwca w godz. 12.00-14.00

od 28 czerwca do 13 lipca w godz. 10.00-14.00

14 lipca

w godz. 10.00-15.00 oraz elektronicznie

kandydaci uzupełniają wniosek o kopię świadectwa ukończenia szkoły i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz mają możliwość zmiany wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować;

kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej

kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej

22 lipca 2021r

godz. 12.00

komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

od 23 lipca do 30 lipca 2021r.

od 23 do 29 lipca w godz. 10.00-14.00

30 lipca w godz 10.00-15.00

zakwalifikowani kandydaci, umieszczeni na listach, składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole w formie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz kwestionariusz osobowy i zgodę na przetwarzanie danych i wizerunku, opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie

2 sierpnia 2021r.

do godz.14.00

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia.

W przypadku niezłożenia dokumentów we wskazanych terminach, kandydat nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

od 3 do 5 sierpnia 2021r

w godz.

10.00-14.00 lub elektronicznie

kandydaci składają wnioski o przyjęcie do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie

 

16 sierpnia 2021r

godz. 12.00

komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej

od 17 do 20 sierpnia 2021r.

w godz.

10.00-14.00

kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz kartę zdrowia, 2 zdjęcia, kwestionariusz ucznia, zgodę na przetwarzanie danych ucznia, opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie

23 sierpnia 2021r.

godz. 12.00

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęci

 

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

  1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
    i kandydatów nieprzyjętych, tzn. do 5 sierpnia w postępowaniu rekrutacyjnym zasadniczym i 26 sierpnia w postępowaniu uzupełniającym rodzic kandydata  może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata 
    z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
  3. Rodzic lub prawny opiekun kandydata  może wnieść do dyrektora  szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia  Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
    o którym mowa w ust. 3, w terminie do 3 dni od dnia jego otrzymania. Na wydane przez Dyrektora rozstrzygnięcie kandydatowi  przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego.