Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji.

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

  1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
    i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata  może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
  3. Rodzic lub prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
    o którym mowa w ust. 3, w terminie do 3 dni od dnia jego otrzymania. Na wydane przez Dyrektora rozstrzygnięcie kandydatowi przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego.

Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji :

https://warszawa.edu.com.pl