• Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf

  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf

  • Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2022 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf

  • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%202022%20Informacja.pdf

  • Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2022 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki%202022.pdf

  • Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2021/2022

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20212022