W związku z pandemią COVID-19 tegoroczny Egzamin Maturalny odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie czerwca. Dokładny termin Matur zostanie podany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram realizacji zadań związanych z przebiegiem egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 1. Harmonogram zadań związanych z egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/20 jest zgodny z informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązującej w roku szkolnym 2019/2020 oraz terminarzem CKE i rozporządzeniem MEN.
 2.  Główne działania związane z egzaminem maturalnym to:      
  • Złożenie przez osoby zamierzające przystąpić do egzaminu maturalnego przewodniczącemu ZE (dyrektorowi szkoły) do 30 września 2019 r. wstępnej pisemnej deklaracji (załącznik 1a).
  • Złożenie przez osoby zamierzające przystąpić do egzaminu maturalnego przewodniczącemu ZE (dyrektorowi szkoły) do 7 lutego 2020 r. deklaracji ostatecznej.
  • Złożenie wraz z deklaracją jednego z poniższych dokumentów:
   • opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
   • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, albo na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
   • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
   • zaświadczenia lekarza o stanie zdrowia,
   • pozytywnej opinii rady pedagogicznej w przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem zagranicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysowa lub traumatyczną oraz w przypadku cudzoziemców, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu.

    będących postawą do wskazania przez radę pedagogiczną sposobu dostosowania warunków i formy egzaminu spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w komunikacie Dyrektora CKE.
  • Ogłoszenie do 4 marca 2020 r. przez przewodniczącego ZE harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego.
  • Powołanie przez Przewodniczącego ZE do 4 marca 2020 r. zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego .
  • Powołanie przez Przewodniczącego ZE do 6 kwietnia 2020 r. zespołów nadzorujących egzaminy maturalne.
  • Przeszkolenie ZE w zakresie organizacji egzaminu maturalnego do 30 kwietnia 2020 r.
  • Przypomnienie zdającym przepisów prawa i procedur obowiązujących na egzaminie maturalnym w maju 2020 r. – do 24 kwietnia 2020 r.
  • Przeprowadzenie egzaminów pisemnych w terminie głównym zgodnie z harmonogramem CKE w dniach 4 – 21 maja 2020r.
  • Przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego w obowiązującej formule oraz z języków mniejszości narodowych w dniach 7 – 22 maja 2020 r. (oprócz 10 i 17 maja) oraz ustnych egzaminów maturalnych z języków obcych nowożytnych w dniach 4 – 22 maja 2020 r.
  • Przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym (w miarę potrzeb) z języków obcych nowożytnych oraz z języka polskiego w obowiązującej formule i języków mniejszości narodowych w terminie 1 – 6 czerwca 2020 r.
  • Wydanie abiturientom lub upoważnionym osobom świadectw, odpisów i aneksów dojrzałości 3 lipca 2020 r.
  • Przeprowadzenie egzaminu poprawkowego w miarę potrzeb:
   • część pisemna 25 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00
   • część ustna 24 – 25 sierpnia 2020 r.
  • Wydanie świadectw zdającym egzaminy poprawkowe – 11 września 2020 r.