Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo.

Piotr Szreniawski

Misją szkoły jest zapewnienie rozwoju intelektualnego każdemu uczniowi, pobudzenie jego zamiłowania do nauki oraz ukształtowanie jego osobowości.

Wraz z Gronem Pedagogicznym pragnę wspierać wejście w dorosłość młodych ludzi, budować ich poczucie wartości i przygotowywać  młodzież do pełnienia przyszłych ról społecznych. Wspólnie przygotowujemy uczniów do egzaminu dojrzałości oraz wyposażamy ich w podstawową wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej tak, aby swobodnie mogli dostać się na wymarzony kierunek studiów i byli gotowi do wejścia na rynek pracy. Do każdego ucznia podchodzimy indywidualnie i wspieramy go w wyborze ścieżki życiowej.Jako szkoła dbamy o to, by każdy uczeń czuł się u nas bezpiecznie, niezależnie od swoich trudności, dysfunkcji czy pochodzenia. Dążymy do tego, aby młodzież pochodząca z różnych środowisk i miejscowości miała równe szanse na zdobycie wiedzy.

Absolwent naszej szkoły:

 • potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności w pełni angażując się na miarę swoich możliwości,
 • zna swoje mocne i słabe  strony oraz potrafi nad nimi panować; akceptuje siebie,
 • umie dokonywać właściwych, społecznie akceptowanych wyborów,
 • świadomie dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • umie porozumiewać się z innymi,
 • przestrzega norm społecznych, zna i stosuje normy dobrego zachowania,
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
 • jest otwarty na innych, tolerancyjny, życzliwy, wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,
 • jest sprawiedliwy i odpowiedzialny za swoje działania,
 • jest rozważny, a zarazem ciekawy świata,
 • wytrwale dąży do osiągnięcia sukcesu.

Dyrektor,
Anna Jaroszek