Regulamin rekrutacji
do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
w Warszawie, ul. Skarżyńskiego 8
na rok szkolny 2023/2024:


PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dn.14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2021.poz.1082. ).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 listopada 2022r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz.U. .2022.2431).
3. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn.30 stycznia 2023r. w sprawie
ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół
ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół
dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.

WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI:
1. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego i potwierdzony podpisem
kandydata oraz co najmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna.
2. Kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczeń
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych określone w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych
przedszkoli, szkół, placówek i centrów na rok sz koln y 2023/ 2024.
5. Inne zaświadczenia konieczne do skorzystania z uprawnień przewidzianych przez
regulamin, w tym:
a) do oddziału integracyjnego w ramach 5 miejsc dla kandydatów z orzeczeniem –
orzeczenie wydane przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.
Nie przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
wystawionych z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym, Zespół Downa oraz uczniów stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa własnego i innych.
6. Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych w niniejszym
regulaminie.
7.Wypełniony kwestionariusz ucznia przygotowany przez Szkolną Komisję
Rekrutacyjną.8. Oświadczenie – wyrażenie zgody rodziców, opiekunów prawnych na przetwarzanie
danych osobowych syna/córki, w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie
w rekrutacji uzupełniającej wniosek z zakładki Kandydat DRUKI .
9. Karta zdrowia.
10. 2 zdjęcia, podpisane imieniem i nazwiskiem.
11. Opłata za identyfikator – 13zł.

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI
1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają do Komisji Rekrutacyjnej szkoły
pierwszego wyboru wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi
zaświadczeniami.
3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodzica /
prawnego opiekuna.
4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego:
a) kandydat, składając wniosek, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do
danego oddziału,
b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych
oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli nie uzyskał
wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
c) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się
kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora szkoły
podstawowej, do której uczęszczał.
5. Kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do danej szkoły, składa
oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie
oryginałów świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu.
6. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnych oryginałów dokumentów
w terminie określonym w terminarzu.
7.Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.
8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor szkoły powołuje
Komisję Rekrutacyjną.
9. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
d) podaje informację o warunkach rekrutacji,
e) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami
określonymi w regulaminie,
f) ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
zgodnie z ustawą o systemie oświaty,g) ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zgodnie z ustawą
o systemie oświaty,
h) podaje informację o wolnych miejscach w szkole oraz o rekrutacji uzupełniającej
zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
i) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,
j) sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.
10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się
z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut, Program Szkoły), a z chwilą
przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.
11. Kandydaci nie będący obywatelami polskimi, po okazaniu dokumentu tożsamości
ze zdjęciem, zobowiązani są przystąpić do rozmowy rekrutacyjnej na etapie składania
wniosku. Celem rozmowy jest poznanie poziomu posługiwania się językiem polskim
i warunek przyjęcia wniosku.
12. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego muszą przystąpić do prób
sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Kandydaci muszą posiadać
bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz
zaliczyć wszystkie próby sprawności fizycznej oraz próby umiejętności techniczno-
taktycznych, zatwierdzone przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE WYDANE
PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

1. Od kandydatów wymagana jest samodzielność wykonywania czynności fizjologicznych,
umiejętności szkolne niezbędne do kontynuowania nauki na poziomie ponadpodstawowym
oraz zdolność przemieszczania po terenie szkoły.
2. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrek-
tor szkoły na podstawie rekomendacji członków Komisji Rekrutacyjnej , do którego kom-
petencji należeć będzie analiza treści aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjal-
nego, wydanego na dany etap edukacyjny oraz analiza osiągnięć edukacyjnych. Przyj-
mowane będą podania absolwentów szkoły podstawowej po wcześniejszej rozmowie z
kandydatem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
3. W/w uczniowie muszą spełniać pozostałe warunki wyszczególnione w regulaminie
rekrutacji do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohate-
rów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie.

KRYTERIA REKRUTACJI
1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata
na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów
o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości
lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani
są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniurekrutacyjnym.
4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje ilość punktów uzyskana przez niego
w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
5. O przyjęcie do klasy pierwszej sportowej mogą ubiegać się kandydaci, którzy przystąpią
do prób sprawności fizycznej i uzyskają pozytywny wynik oraz spełnią pozostałe warunki
wyszczególnione w regulaminie rekrutacji do LXIX Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie.
6. O przyjęcie do klasy pierwszej integracyjnej mogą ubiegać się niepełnosprawni
absolwenci szkoły podstawowej na podstawie wyników nauczania oraz orzeczenia
wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Kryteria przyjmowania kandydatów w przypadku równorzędnych wyników.1. Wymienione dokumenty można składać w postaci:
a) oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego,
b) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
lub pełnoletniego kandydata,c) oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej, z klauzulą
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
2. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.
3. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów
spowoduje niedopuszczenie kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.
4. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną
liczbę punktów (max. 200 pkt ).
5. Punkty przyznawane są za egzamin ósmoklasisty i za oceny na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej:
a) punkty przyznawane za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów ( liczba punktów
możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej ).
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym
mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy,
wynik przedstawiony w procentach z przedmiotów:
– język polski,
– matematyka,
– język obcy nowożytny,
b) za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego,
matematyki i dwóch przedmiotów wybranych dla danego oddziału oraz za inne
osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum ( max. 100
pkt.).


Przez określenie “przedmioty wybrane dla klasy” rozumie się:


6. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli:


7. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej:


8. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7
punktów,
-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów;
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
-tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
10 punktów,
– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10
punktów,
-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 7 punktów,
-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –
przyznaje się 5 punktów,
-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5
punktów,
-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3
punkty;
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponad wojewódzkim lub wojewódzkim :
-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
10 punktów,
-dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 7 punktów,
-dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje
się 5 punktów,
-tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się7 punktów,

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się
2 punkty;
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 8a-d,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
-międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
-krajowym – przyznaje się 3 punkty,
-wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
-powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie
aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
9. Kryteria przyjmowania do oddziałów integracyjnych (część integracyjna)
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
z tytułu niepełnosprawności przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Kopię orzeczenia
należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji posiadającej oddziały
integracyjne.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,
przy czym za uzyskanie z:
a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
-celującym – przyznaje się po 35 punktów,
-bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
-dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
-dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
-dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
-celującym – przyznaje się 30 punktów,
-bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
-dobrym – przyznaje się 20 punktów,
-dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
-dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób
określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu
do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie
oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których
przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio
wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru
spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
10. O kolejności na listach kandydatów przyjętych do szkoły decyduje suma uzyskanych
punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem,
że kandydaci spełniający kryteria pierwszeństwa umieszczani są w pierwszej kolejności.
11. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

PROCEDURY ODWOŁAWCZE
1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym zasadniczym i postępowaniu
uzupełniającym rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.