Regulamin rekrutacji do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie, ul. Skarżyńskiego 8
na rok szkolny 2022/2023:

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dn. 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021.poz.1082.).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Zarządzenie Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dn. 28.01.2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023

I. WYMAGANE DOKUMENTY W REKRUTACJI :

1. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego i potwierdzony podpisem kandydata oraz co najmniej jednego rodzica lub prawnego opiekuna.

2. Kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4. Zaświadczenia z konkursów przedmiotowych określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. ( z późniejszymi zmianami ) w sprawie przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego oraz postępowania  uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów na rok szkolny 2022/2023.

5. Inne zaświadczenia konieczne do skorzystania z uprawnień przewidzianych przez regulamin, w tym:

a) do oddziału integracyjnego w ramach 5 miejsc dla kandydatów z orzeczeniem – orzeczenie wydane przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Nie przyjmujemy uczniów z  orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wystawionych z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, Zespół Downa oraz uczniów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego i innych.

6.  Dokumenty umożliwiające skorzystanie z uprawnień przewidzianych w niniejszym regulaminie.

7. Wypełniony kwestionariusz ucznia przygotowany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

8. Oświadczenie – wyrażenie zgody rodziców, opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych syna/córki, w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej wniosek z zakładki Kandydat DRUKI .

9. Karta zdrowia.

10. 2 zdjęcia, podpisane imieniem i nazwiskiem.

11. Opłata za identyfikator-13zł.

II. OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI

1. Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają do Komisji Rekrutacyjnej szkoły pierwszego wyboru wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi zaświadczeniami.

3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodzica/prawnego opiekuna.

4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego:

 • kandydat, składając wniosek, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
 • każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
 • kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, do której uczęszczał.

5. Kandydat, umieszczony na liście zakwalifikowanych do danej szkoły, składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

6. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie pisemnych oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.

7. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

8. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.

9. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

 • podaje informację o warunkach rekrutacji,
 • przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie,
 • ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 • ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 • podaje informację o wolnych miejscach w szkole oraz o rekrutacji uzupełniającej zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 • rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,
 • sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami regulującymi działalność szkoły (Statut, Program Szkoły), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania.

11. Kandydaci nie będący obywatelami polskimi, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem, zobowiązani są przystąpić do rozmowy rekrutacyjnej na etapie składania wniosku. Celem rozmowy jest poznanie poziomu posługiwania się językiem polskim i warunek przyjęcia wniosku.  

12. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego muszą przystąpić do prób sprawności fizycznej zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Od kandydata wymaga się bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza. Kandydat zobowiązany jest zaliczyć wszystkie próby sprawności fizycznej oraz próby umiejętności techniczno-taktycznych, zatwierdzone przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

III. UWAGI SZCZEGÓŁOWE DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE WYDANE PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

1. Od kandydatów wymagana jest samodzielność wykonywania czynności fizjologicznych, umiejętności szkolne niezbędne do kontynuowania nauki na poziomie ponadpodstawowym oraz zdolność przemieszczania po terenie szkoły.

2. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie rekomendacji członków Komisji Rekrutacyjnej , do którego kompetencji należeć będzie analiza treści aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na dany etap edukacyjny oraz analiza osiągnięć edukacyjnych. Przyjmowane będą podania absolwentów szkoły podstawowej po wcześniejszej rozmowie z kandydatem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

3. W/w uczniowie muszą spełniać pozostałe warunki wyszczególnione w regulaminie rekrutacji do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie.

IV. KRYTERIA REKRUTACJI

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od osiągniętych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje ilość punktów uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

5. O przyjęcie do klasy pierwszej sportowej mogą ubiegać się kandydaci, którzy przystąpią do prób sprawności fizycznej i uzyskają pozytywny wynik  oraz spełnią pozostałe warunki wyszczególnione w regulaminie rekrutacji do LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie.

6. O przyjęcie do klasy pierwszej integracyjnej mogą ubiegać się niepełnosprawni absolwenci szkoły podstawowej na podstawie wyników nauczania oraz orzeczenia wydanego przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.

 V. KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW W PRZYPADKU RÓWNORZĘDNYCH WYNIKÓW

L.p.Kryterium pierwszeństwaDokumenty potwierdzające spełniane kryterium
1Problemy zdrowotneOpinia publicznej Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
2Wielodzietność rodziny kandydataOświadczenie wielodzietności rodziny kandydata, opatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania”.
3Niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydataOrzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. )
4Samotne wychowywanie kandydata w rodziniePrawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z drugim rodzicem.
5Objęcie kandydata pieczą zastępcząDokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

VI. SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymienione dokumenty można składać w postaci:

 • oryginału, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata,
 • oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej, z klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

1. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.

2. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

3. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt ).

4. Punkty przyznawane są za egzamin ósmoklasisty i za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Punkty przyznawane za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów (liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej).

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy, wynik przedstawiony w procentach z przedmiotów:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy nowożytny,  

Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch   przedmiotów wybranych dla danego oddziału oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum ( max. 100 pkt.).

Kryteria egzamin ósmoklasistywyniki z egzaminu ósmoklasisty w %
punkty w postępowaniu rekrutacyjnym
wynik z języka polskiego100%x 0,35= 35 pkt
wynik z matematyki100%x 0,35= 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego100%x 0,3 = 30 pkt
maxpkt

Przez określenie “przedmioty wybrane dla klasy” rozumie się:

Klasarozszerzone zajęcia edukacyjneprzedmioty na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które są punktowane zgodnie z zasadą określoną w pkt.
1A,1Ai,język polski, historia      język polski, matematyka, historia, wos
1B,1Bigeografia, język angielski,      język polski, matematyka, geografia,  język angielski
1C,1Cibiologia, język angielski,      język polski, matematyka, biologia, język angielski
1D,1Dijęzyk polski, historia    język polski, matematyka, historia, wos
      1Ejęzyk polski, język angielski,    język polski, matematyka, historia, język angielski
      1Finformatyka, matematyka,    język polski, matematyka, informatyka, język angielski,
      1Ggeografia, język angielski,     język polski, matematyka, geografia, język angielski,

5. Za uzyskaną ocenę z każdego przedmiotu wymienionego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje punkty według następującej tabeli:

ocenaliczba punktów
celujący18
bardzo dobry17
dobry14
dostateczny8
dopuszczający2

 6. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Kryteria – świadectwoPunkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Aktywność społeczna3 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 pkt
Szczególne osiągnięcia18 pkt
Wynik z języka polskiego18 pkt
Wynik z matematyki18 pkt
Wynik z I przedmiotu18 pkt
Wynik z II przedmiotu18 pkt
Maksymalnie100 pkt

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:   

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim :

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych  ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem  nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 8 a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje  się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

      8. Kryteria przyjmowania do oddziałów integracyjnych (część integracyjna)

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z tytułu niepełnosprawności przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Kopię orzeczenia należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji posiadającej oddziały integracyjne.

W przypadku  osób  zwolnionych  z obowiązku  przystąpienia  do  egzaminu  ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, przy czym za uzyskanie z:

             a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

          b) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 • celującym – przyznaje się 30 punktów,
 • bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 • dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 • dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 • dopuszczającym – przyznaje  się 5 punktów.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

9. O kolejności na listach kandydatów przyjętych do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający kryteria  pierwszeństwa umieszczani są w pierwszej kolejności.

10. Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 VII. PROCEDURY ODWOŁAWCZE

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tzn do 2 sierpnia w postępowaniu rekrutacyjnym zasadniczym i 26 sierpnia w postępowaniu uzupełniającym  rodzic kandydata  może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.