INNOWACJA PEDAGOGICZNA

w LXIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944

Temat: Deutsch-polnische Begegnungen mit der Kultur – niemiecko-polskie spotkania z kulturą.

Autor innowacji: Joanna Owczarek

Przedmiot: język niemiecki

Czas realizacji: 11.10.2021 – 30.05.2022 

Adresat innowacji: uczniowie klas I LO

Rodzaj innowacji: programowo – metodyczna

Finansowanie: innowacja nie wymaga dodatkowych środków

Przyczyny wprowadzenia innowacji:

W odpowiedzi na potrzeby współczesnego społeczeństwa i oczekiwania młodzieży uczącej się w naszej szkole w okresie od 11.10.2021 – 30.05.2022 roku realizowana będzie innowacja Deutsch-polnische Begegnungen mit der Kultur – niemiecko-polskie spotkania z kulturą.

 Aby wzbogacić wiedzę kulturalną oraz aby nadążać za współczesnymi przemianami kulturowymi, innowacja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Będzie skupiała treści z zakresu języka niemieckiego, kultury i sztuki.

Partnerem biorącym udział w realizacji tego przedsięwzięcia będzie przedstawiciel Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego – pan Zdzisław Owczarek, asystent w Zakładzie Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego.

Zajęcia innowacyjne będą realizowane na kilku płaszczyznach: podczas lekcji, zajęć dodatkowych i warsztatów.

Cele i założenia innowacji

Cele ogólne:

 • zmniejszenie liczby uczniów mających jedynie pobieżną wiedzę na temat osiągnięć teatru niemieckiego i jego wpływu na kulturę polską,
 • rozwijanie kompetencji społecznych uczniów,
 • poprawa relacji pomiędzy uczniami,
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Cele szczegółowe:

 • usystematyzowanie wiedzy na temat najbardziej znaczących teatrów w Niemczech, 
 • wyróżniające elementy kultury niemieckiego obszaru językowego,
 • wzbogacenie wiedzy na temat najsłynniejszych niemieckojęzycznych spektakli teatralnych,
 • wybitne osobistości niemieckiego obszaru językowego, 
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinale jako wkład w europejską sztukę filmową (termin festiwalu, kategorie konkursowe, Nagrody Złotego i Srebrnego Niedźwiedzia, laureaci z ostatniej edycji),
 • zdobycie wiedzy na temat polskich sztuk teatralnych wystawianych w Niemczech i Austrii,
 • znajomość wybitnych aktorów/aktorek teatralnych i filmowych z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Metody i formy pracy:

W realizowaniu projektu posłużę się zróżnicowanymi formami i metodami pracy: 

 • ankieta,
 • praca w grupach podczas przygotowywania pytań do przedstawiciela Instytutu Germanistyki UW, 
 • wywiad z przedstawicielem Instytutu Germanistyki UW, 
 • warsztaty teatralne,
 • prezentacje multimedialne na temat: wybranych aktorów i sztuk teatralnych,
 • pokaz filmowy,
 • zajęcia multimedialne,
 •  rozmowa sterowana i dyskusja, 
 • quiz wiedzy, 
 • warsztaty językowe (prowadzone przez nauczyciela języka niemieckiego), 
 • wirtualne wycieczki do Instytutu Kultury Polskiej w Berlinie, 
 • wystawa prac plastycznych będąca podsumowaniem realizacji programu.

W ramach zajęć dotyczących mojego projektu zrealizuję następujące działania: 

 • spotkanie z przedstawicielem Instytutu Germanistyki UW,
 • warsztaty teatralne,
 • pokaz filmowy nawiązujący do Festiwalu Berlinale,
 • wirtualną wycieczkę do Instytutu Kultury Polskiej w Berlinie,
 • pokaz prezentacji multimedialnych, 
 • warsztaty językowe (prowadzone przez nauczyciela języka niemieckiego),
 • wykonanie dekoracji ściennych na korytarzu szkolnym i w sali lekcyjnej,
 • wykonanie wystawy prac plastycznych.

Sposoby realizacji:

Zajęcia innowacyjne będą realizowane podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Podejmowane tematy i zagadnienia wynikają z Podstawy Programowej języka niemieckiego i zajęć artystycznych. 

Oczekiwane rezultaty:

 1. dla szkoły: 
 • podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zaangażowanie uczniów
  w proponowane zadania, 
 • poszerzenie oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły,
 • poprawa jakości pracy szkoły,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
 1. dla nauczyciela:
 • indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów, 
 • skuteczniejszy dobór form i metod nauczania,
 • efektywniejsze kształtowanie procesu nauczania,
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych,
 1. dla uczniów:
 • rozwój emocjonalny uczniów, 
 • wzrost umiejętności pracy w grupie,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • wzbogacanie sfery przeżyć uczniów w czasie kontaktu ze sztuką,
 • rozwijanie różnorodnych kompetencji u uczniów.

Uczniowie objęci innowacją: 

 • uczniowie będą znali najważniejsze teatry w Niemczech, 
 • będą potrafili wymienić największych aktorów/aktorki niemieckojęzycznych,
 • uczniowie zdobędą wiedzę na temat najsłynniejszych niemieckojęzycznych spektakli teatralnych,
 • będą potrafili wymienić polskie sztuki teatralne wystawiane w Niemczech i Austrii,
 • będą uwrażliwieni na specyfikę odczytywania sztuki niemieckiej i austriackiej,
 • wykażą się znajomością wybranych spektakli w Hebbel Theater,
 • będą wykazywali się wiedzą o Festiwalu Filmowym Berlinale, będą znali termin imprezy, będą potrafili wymienić przyznawane nagrody i laureatów,
 • będą znali zakres działalności Instytutu Kultury Polskiej w Berlinie.

Ewaluacja:

Wszystkie działania podejmowane w zakresie realizacji programu będą podlegały ewaluacji. Zostaną zastosowane narzędzia ewaluacyjne takie jak: ankiety, swobodne wypowiedzi uczniów,  obserwacja własna. Uzyskane w ten sposób informacje zwrotne wykażą adekwatność podjętych działań. 

W celu uzyskania informacji zwrotnej zostanie przeprowadzona

obserwacja uczniów podczas prowadzonych zajęć (obserwacje koleżeńskie),

na stronie internetowej szkoły zamieszczone zostaną zdjęcia i wytwory uczniów. 

Szczegółowa i wnikliwa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników konkursów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w tej grupie. 

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione Dyrekcji szkoły.

Opracowała:Mgr Joanna Owczarek