1. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA WOLONTARIATU TO:
  • Włączanie się w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez szkołę.
  • Autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy duchowej i materialnej na zasadzie “wyobraźni miłosierdzia”.
 2. OBSZAR DZIAŁANIA WOLONTARIATU:
  • Szkoła, a w niej kolega i koleżanka, którzy potrzebują pomocy.
  • Środowisko lokalne, a w nim każdy człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech, dobre słowo i dobry gest oraz konkretną pomoc charytatywną.
 3. CEL GŁÓWNY PRACY WOLONTARIATU:
  • Praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania czy wyznanie
  • Uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie, krzywdę
  • Budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wspólne
 4. CELE SZCZEGÓŁOWE PRACY WOLONTARIATU:
  • Miłości bliźniego
  • Tolerancji i zrozumienia
  • Wspólnej zespołowej pracy
  • Poszanowania drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy
  • Wzajemnego poszanowania i współodpowiedzialności
  • Budowania właściwej hierarchii wartości
  • Szukania okazji do czynienia dobra
  • Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego
  • Szerzy i pogłębia miłosierdzie
  • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych
  • Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności
  • Wzmacnia właściwe postawy społeczne
 5. METODY I FORMY PRACY:
  • Przygotowanie jasełek, poranka wielkanocnego, apelu w rocznice śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II, i innych okolicznościowych uroczystości
  • Współpraca z Bankiem Żywności, Caritas Parafialną przy Parafii NMP Królowej Świata w Warszawie, Fundacją Dzieło Nowego tysiąclecia
   Jana Pawła II, Domami Dziecka i Domem Seniora
  • Niesienie radości i miłości drugiemu człowiekowi na wiele znanych sposobów np.: odwiedziny chorych: dzieci i dorosłych, w szpitalu i w domu
  • Współpraca w ramach wolontariatu szkolnego
  • Organizowanie kawiarenki, koncertów i wieczorków charytatywnych
  • Organizowanie konkursów różnotematycznych dla uczniów
  • Niesienie pomocy kolegom/koleżankom, osobom starszym, chorym i potrzebującym
  • Dostrzeganie osób potrzebujących pomocy w swoim środowisku
 6. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I UMIEJETNOŚCI:
  • Wzajemny szacunek i zrozumienie
  • Szacunek dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, dotkniętych różnymi problemami i biedą
  • Zgodna współpraca w zespole
  • Zgodna współpraca w zespole
  • Umiejętność słuchania innych i zrozumienie ich potrzeb i poglądów
  • Odpowiedzialność za podjęte zadania
  • Umiejętność dokonywania właściwych wyborów zgodnych z hierarchią wartości
  • Podejmowanie coraz dojrzalszych decyzji